Bostadsrättsförening

Hur är ansvaret fördelat?

Ansvar styrelse:

 • Förebygga brand genom att se till att det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) efterlevs. Här kan man utse en brandskyddsansvarig som samordnar brandskyddet i fastigheten.
 • Tillsyn av fastighetens brandskyddsutrustning, ha koll på vilka brandtekniska installationer som finns, samt att årliga kontroller utföres.
 • Fungerande brandvarnare både i gemensamma utrymmen så som tvättstuga, trappgångar, övernattningsrum, vindar, källarförråd och soprum.
 • En rekommendation är att styrelsen gör ett gemensamt inköp av brandvarnare till samtliga lägenheter samt ser till/ kontrollerar att korrekt installation är utförd, för allas säkerhet.

Ansvar boende:

Brandskyddsåtgärder:

 • Fungerande brandvarnare både i lägenhet och privata förråd.
 • Förvara inte brännbart material i utrymningsvägar.
 • Explosiva och brandfarliga varor skall förvaras på angivet sätt och i angivna mängder.
 • Känna till på vilket sätt man får utföra ´heta arbeten´ som ex svetsning mm samt regler för grillning på balkong.

Vid andrahandsuthyrning är det bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att de erforderliga brandskyddsåtgärderna uppfylls.

Att följa de regler som finns för brandskydd i föreningens gemensamma utrymme och samlingslokaler.

Förslag på kontrollrutiner:

 • Kontrollera att utrymningsvägar ej är blockerade, att de är fria från brännbart material och är uppmärkta med skyltar.
 • Om det börjar brinna; Rädda-Varna-Larma-Släck!
 • Återsamlingsplats vid eventuell utrymning. Rekommendation om att göra återkommande brandövningar.
 • Att det finns handbrandsläckare i trapphus, tvättstuga och vind
 • Brandcellsgränser, se till att dörrar/portar är försedda med fungerande dörrstängare och sluter tätt. Genomföringar i brandcellsgräns ex rör är tätade med godkänt tätningsmaterial.
 • Brandgasventilation, kontrollera att rökluckor öppnar, frånluftfläktar startar tilluftsfläktar startar/öppnas och att styr- och reglerfunktioner fungerar som de ska.

För mer detaljerad och utförlig information gå gärna in och läs på följande länk . 

Delar av denna information är hämtad från länken ovan från MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om ”Brandsäkerhet i flerbostadshus”.

Hänvisningar till lag och allmänna råd:

I lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, enligt 2 kap. 2§ står det att ”ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall, i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder SRVFS 2007:1 där informeras det om att allmänna råd har en annan juridisk status än vad föreskrifter har.  Allmänna råd är ej tvingande, utan syftet är att förklara och förtydliga innebörden i lagen och ge rekommendationer om tillämpning. I lagen SFS 2003:778, enligt 2 kap. 2§ läser man att;

” Varje byggnad som är avsedd att användas som stadigvarande eller tillfälligt bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig varning vid brand.

Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är fritidshus, övernattningsrum eller liknande utrymmen.

Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna (i regel fastighetsägare och hyresgäst). Om inte annat avtalas bör ägaren ansvara för installationen av brandvarnare och nyttjanderättshavaren ansvara för skötseln.”

Detta innebär att; det är medlemmarna i bostadsrättsföreningens styrelse som företräder föreningens fastighet och har det övergripande ansvaret för att se till att det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) efterlevs.

I Räddningsverkets allmänna råd (2004:3) kan man läsa mer om detta, kortfattat gäller att man skall ha ordning på brandskyddet både tekniskt och organisatoriskt. Det står att

Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, och på dem som nyttjar byggnaden, exempelvis hyresgästerna. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp mellan ägaren till fastigheten och de boende, men normalt sett svarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och dess fasta tillbehör medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Initiativet till att reda ut vem som ansvarar för de olika delarna i brandskyddet tas lämpligen av ägaren.”

Det är lämpligt att ägaren (fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen) styr upp olika ansvarsområden inom fastighetens brandskydd.

Ytterligare utdrag från SRVFS 2007:1 Räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder.

I varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnaren bör placeras enligt tillverkarens anvisningar och på ett sådant sätt att en brand kan upptäckas tidigt. Brandvarnaren bör placeras så att sovande personer kan väckas av signalen.”

Max 60 m² per brandvarnare och högst 12 m mellan två brandvarnare.

Brandvarnare skall vara utförda enligt standard SS-EN 14604.

Brandvarnaren bör kontrolleras regelbundet samt när bostaden inte använts under en längre tid. Det bör finnas rutiner för regelbundet byte att batterier enligt tillverkarnas anvisningar.”